TAIWAN

Based on research by Nikkan Keizai Tsushin Co